Kroppsøving - nettbasert

Kroppsøving VG3​

Fagkode: KRO1-05

Kroppsøving er eit allmenndannande fag som skal inspirere til ein fysisk aktiv livsstil og livslang rørsleglede. Rørsle er grunnleggjande hos mennesket og fysisk aktivitet er viktig for å fremje god helse. Rørslekultur i form av leik, idrett, dans, svømming og friluftsliv er ein del av den felles danninga og identitetsskapinga i samfunnet. Faget skal medverke til at mennesket sansar, opplever, lærer og skapar med kroppen. Det sosiale aspektet ved fysisk aktivitet gjer kroppsøvinga til ein viktig arena for å fremje fair play og respekt for kvarandre.

Hos Studieakademiet kan du nå ta Kroppsøving VG3
som nettkurs – når du vil, hvor du vil.

Formål

Kroppsøving skal medverke til at elevane opplever glede, meistring og inspirasjon ved å vere med i ulike aktivitetar og i aktivitet saman med andre. Faget skal bidra til at barn og unge utviklar sjølvkjensle, positiv oppfatning av kroppen, sjølvforståing og identitetskjensle. Det skal ruste elevane til vurdering av kroppsideal og rørslekulturar som kan påverke sjølvkjensla, helse, ernæring, trening og livsstil. Elevane skal forstå kva eigen innsats har å seie for å oppnå mål og kva faktorar som påverkar motivasjon til aktivitet og trening.


Du kan lese mer om formålet med faget her...


Kroppsøving VG3 er obligatorisk for å få generell studiekompetanse.

Eksamen

Som student ved Studieakademiet må du ta eksamen som privatist.

Fellesfag                            

Kroppsøving VG3             

 

Privatistane skal opp til ein munnleg- praktisk eksamen som blir utarbeidd og sensurert lokalt.

Studieform

Kroppsøving VG3 er 100% nettbasert med innleveringer.
Studieakademiet gir alle våre studenter tilbud om prøveeksamen på nett.

Det tilbys også stedbasert undervisning for noen semester.
Kontakt oss for mer informasjon her…

Studiebelastning

Dette faget er beregnet å ha en arbeidsomfang på 168 årstimer.
Det tilsvarer 20 % studiebelastning hvis du velger helårskurs.
Det er også mulig å ta faget på ett semester.
Da blir studiebelastningen beregnet til 40 % .

Informasjon og priser
 

 

For mer utfyllende informasjon om fagets innhold og utforming, les mer her…

Tilbake til menyen