Samfunnsfag - nettbasert

Samfunnsfag VGS

 
Fagkode: SAF1-04

I eit demokratisk samfunn er verdiar som medverknad og likeverd viktige prinsipp. Sentralt i arbeidet med samfunnsfaget står forståing av og oppslutning om grunnleggjande menneskerettar, demokratiske verdiar og likestilling. Faget skal stimulere til og gje erfaring med aktivt medborgarskap og demokratisk deltaking.

Hos Studieakademiet kan du nå ta Samfunnsfag for videregående skole som nettkurs – når du vil, hvor du vil.

Formål

Samfunnsfaget er delt inn i ulike hovudområde som utgjer ein heilskap. Faget skal fremje evna til å diskutere, resonnere og løyse problem i samfunnet ved å påverke lysta og evna til å søkje kunnskap om samfunn og kulturar. Gjennom kunnskap om samfunnet omkring seg blir elevane undrande og nysgjerrige og stimulerte til refleksjon og skapande arbeid. Slik kan den einskilde forstå seg sjølv og andre betre, meistre og påverke verda vi lever i, og bli motivert til ny innsikt og livslang læring.

Eksamen

Som student ved Studieakademiet må du ta eksamen som privatist.

Programfag                      

Samfunnsfag

 

Ordning

Privatistene skal opp til muntlig eksamen.

Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

Eksamen omfatter hele faget.

Studieform

Samfunnsfag VGS er 100% nettbasert med innleveringer.
Studieakademiet gir alle våre studenter tilbud om prøveeksamen på nett.

Det tilbys også stedbasert undervisning for noen semester.
Kontakt oss for mer informasjon her…

Studiebelastning

Dette faget er beregnet å ha en arbeidsomfang på 84 årstimer.
Det tilsvarer 10 % studiebelastning hvis du velger helårskurs.
Det er også mulig å ta faget på ett semester.
Da blir studiebelastningen beregnet til 19 % .

Informasjon og priser

For mer utfyllende informasjon om fagets innhold og utforming, les mer her…

Tilbake til menyen